-***- Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet (VITMD097) -***-
    ================================================================= Folytonos változójú lineáris és nemlineáris programok megoldása. Elméleti
 háttér, modellezés, megoldó algoritmusok és klasszikus alkalmazások.


* Tematika

** 1. előadás

  Bevezetés a lineáris programozásba. A modellezés lépései, terminológia,
  modellfeltevések. A lineáris programok általános formája. Mátrixalak.
  Maximalizálás és minimalizálás, áttérés a kettő közt. A
  kényszerfeltételek formái, áttérés. Példák: termelésoptimalizálás,
  szállítási probléma, folyamprobléma, többtermékes folyamok,
  portfólióoptimalizálás. Lineáris algebrai alapfogalmak, lineáris
  egyenletrendszerek, bázisok.

  Az előadás fóliái


** 2. előadás

  Lineáris programok megoldása. A konvex analízis alapjai, konvex
  kombináció, konvex halmazok, konvex és konkáv függvények, lokális és
  globális optimum, konvex függvények minimalizálása konvex
  tartományon. Hipersíkok, félterek, extrém pontok, konvex poliéderek,
  Minkowski-Weyl tétele, az optimális megoldások és az extrém pontok
  összefüggései. Lineáris programok grafikus megoldása, a megengedett
  tartomány (korlátos, nem korlátos, üres), optimális megoldások (egyedi,
  alternatív, nem korlátos).

  Az előadás fóliái


** 3. előadás

  A szimplex algoritmus. Bázisok, bázismegoldások, megengedett
  bázismegoldások, degenerált bázismegoldás. A szimplex algoritmus alapjai,
  indítás megengedett bázismegoldásról, áttérés a nembázis változók terére,
  új változó felvétele a bázisba, változó kiléptetése a bázisból,
  végződtetés, optimalitás.

  Az előadás fóliái


** 4. előadás

  A szimplex tábla és alkalmazása. A szimplex algoritmus végződtetése,
  egyedi és alternatív optimális megoldások, nem korlátos megoldások. A
  degeneráció fogalma. Komplexitás (elméleti és gyakorlati). A szimplex
  tábla. Példák megoldása a szimplex tábla segítségével

  Az előadás fóliái


** 5. előadás

  A lineáris programozás dualitáselmélete. Lineáris programozás optimális
  megoldásainak jellemzése, a Karush-Kuhn-Tucker (KKT) feltételek, példák.
  Lineáris programok duáljai, a duális lineáris program tulajdonságai, a
  dualitás gyenge és erős tétele. A duál feladat közvetlen megoldása a
  primál szimplex algoritmus segítségével. Farkas lemmája

  Az előadás fóliái


** 6. előadás

  A duál szimplex algoritmus. Primál optimális (duál megengedett) és
  primál megengedett (duál optimális) bázisok. A duál közvetlen megoldása
  a duál szimplex algoritmussal, változó kiléptetése a bázisból, új változó
  felvétele a bázisba, a duál szimplex tábla. A lineáris programozás
  klasszikus alkalmazásai, példák megoldása a primál szimplex és a duál
  szimplex segítségével

  Az előadás fóliái


** 7. előadás

  A szimplex indítása, kezdeti bázis keresése, a mesterséges változók
  módszere, példák. Lineáris programok megoldásának analízise.
  Érzékenységvizsgálat: a célfüggvény megváltoztatása. Paraméteranalízis:
  a RHS perturbációja.

  Az előadás fóliái


** 8. előadás

  A lineáris programozás klasszikus alkalmazásai. Termelésoptimalizálás.
  Hozzárendelési probléma: folytonos eset. Arbitrázsárazás.

  Az előadás fóliái
    

** 9. előadás

  Nemlineáris programok általános alakja, feltételes és feltételmentes
  programok, konvex programok, lokális is globális minimumok kapcsolata
  nemkonvex tartomány és/vagy nemkonvex célfüggvény mellett. Optimalitási
  feltételek, a differenciálhatóság szerepe, a javítóirányok és megengedett
  javítóirányok fogalma, konvex programok optimalitása és a megengedett
  javítóirányok kapcsolata. Egyszerű nemlineáris programok megoldása, a
  megengedett irányok módszere, megengedett javítóirány keresése, a
  lépésköz megválasztása, egyenes menti keresés

  Az előadás fóliái


** 10. előadás

  Feltételmentes optimalizálás: egyenes menti keresés, a keresési tartomány
  fogalma, konvex függvények szélsőértékeinek tulajdonságai,
  nemdifferenciálható függvények minimumának megadása dichotóm kereséssel,
  differenciálható függvények minimumának megadása bináris kereséssel.
  Többdimenziós feltételmentes minimumkeresés, a legmeredekebb irányok
  módszere. Nemlineáris programok általános megoldása, belső és külső
  büntetőfüggvények alkalmazása, a büntetőfüggvények leggyakoribb
  megválasztása, a két módszer összehasonlítása

  Az előadás fóliái


* Szóbeli vizsga: tételsor


* Gyakorlófeladatok

  A szimplex táblák használatának elsajátításához rendelkezésre áll egy
  rövid segédlet, illetve pár egyszerű GNU Octave/MATLAB szkript. A
  szkriptek standard alakban adott maximalizálási problémákat oldanak meg
  egy megadott kezdeti bázisról, és a szimplex algoritmus minden
  iterációjában kiírják a kapott szimplex táblákat.

  Letöltések:

  - Segédlet a GNU Octave/MATLAB szoftverek használatához

  - GNU Octave/MATLAB primál szimplex algoritmus

  - GNU Octave/MATLAB duál szimplex algoritmus

  - Gyakorlófeladatok
  
  
* Ajánlott irodalom

  Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, and Hanif D. Sherali. "Linear
   Programming and Network Flows", John Wiley and Sons, New York, 2nd
   edition, 1990.

  Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C. M. Shetty. "Nonlinear
   Programming: Theory and Algorithms", 3rd ed., Wiley Interscience, 2006.

  D. G. Luenberger, Yinyu Ye. "Linear and Nonlinear Programming", 3rd
   Edition, Springer. 2008.Back